måndag 25 juli 2016

Ockulta möten i höjden

På väg mot höjderna, av kunskap, insikt och visdom ... och makt? Att höja sig, tränga in i okända territorier, avslöja folkens och naturens hemligheter ... att slita slöjan av Isis? Så kan man tolka strävandena? Det är dolt för oss dödliga. Ockult.


(Ur Kortfattad teosofisk uppslagsbok, sammanställd av Pekka Ervast. 2:a omarbetade upplagan, Stockholm, Teosofiska bokförlaget, 1906.)

Sven Hedin på väg till Himalayahöjden.
Gäst hos vicekonungen af Simla.
Intressant samvaro med Annie Besant i Srinagar.
/.../
Efter hvirfveln af nöjen i den aristokratiska staden uppe bland kullarna har d:r Hedin afsiktligt lefvat så godt som inkognito i Srinagar, där också endast e n visit hittat honom, men denna enda ett lejon, eller rättare lejoninna – Annie Besant. "Hon sökte upp mig här", skrifver d:r Hedin, "och vi ha haft många och mycket intressanta samtal. Hon är en äldre dam, med genomträngande blick, djupt allvar i hela sitt uppträdande och af en glänsande vältalighet. I förrgår höll hon ett föredrag i maharadjans trädgård, något af det mest briljanta och fängslande jag hört – en jämförelse mellan de stora, dominerande religionernas grundsanningar och ett lyckligt försök att reconsiliera dem. Det är märkvärdigt att se den djupa och oförställda vördnad som ägnas henne av hinduerna. (DN 27 juli 1906)
 Mer än ett år senare meddelas det i Dagens Nyheter, 19 september 1907:
Äfven mrs Besant kommer. Mrs Annie Besant, som nyligen blifvit efter öfverste Olcott vald till president för Teosofiska samfundet, kommer att besöka Sverige under senare hälften af nästa månad och därvid den 21 oktober hålla offentligt föredrag i Musikaliska akademiens stora sal härstädes.
Den 22 oktober är Annie Besant, president för Teosofiska samfundet (Adyar), på audiens hos Oscar II, förmodligen på Stockholms slott:
Audiens. Konungen lämnade i går vid sin mottagning audiens åt bland andra landshöfding Asker, hofstallmästare Sager, öfverstarna Falkman, Schubert, Berch och Meurling, Annie Besant samt konstindustriutställningens i Stockholm 1909 arbetsutskott under ordförandeskap af f d landshöfdingen Svedelius. (DN 23 oktober 1907)
Oscar II, frimurareordens höge beskyddare, den IX frimurareprovinsens V.S.V. och styrande mästare, landshövdingarna Asker och Svedelius, frimurare, och riddare av Carl XIII:s orden. De övriga herrarnas eventuella koppling till frimureriet har jag inte kunnat utröna. (Se: Riddare af Konung Carl XIII:s orden, 1811-1900. Biografiska anteckningar, samlade och utgifna af v häradshövding A. Anjou. Eksjö, 1900.)

Vad talade de om, Salomo och Isis?

"Frimurareorden, hvilken f. n. i Sverige räknar omkring 12,000 medlemmar, fördelade i ett 30-tal loger, lydande under Stora Landslogen i Stockholm, är liksom en del andra ordenssamfund indelad i grader. Den högsta graden är Carl XIII:s riddaregraden, i hvars prydliga och färgrika dräkt h. m:t konungen här bredvid är framställd. Denna dräkt bars förr vid vissa tillfällen offentligt, ännu så sent som på 1850-talet, om vi ej äro oriktigt underrättade. Porträttet här bredvid är för öfrigt en reproduktion efter ett af den framstående målaren Axel Jungstedt särskildt till konungens frimurarejubileum utfördt porträtt i olja, som nu intar hedersplatsen bland porträtten af öfrige Carl XIII:s riddare. F. Hbg." (Ur Idun 1899:1, s 1.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar