tisdag 7 november 2017

"Själslifvet i ny belysning"

Aftonbladet 10 januari 1887
Jag har i ett tidigare inlägg belyst ockultismens introduktion i Sverige genom böcker översatta av Victor Pfeiff. A.P. Sinnetts Den dolda verlden som utkom 1887 kan sägas vara nyckeltexten i denna introduktion. 1887 skedde också en annan slags introduktion, genom ett till boken kompletterande medium: föreläsningen. Om Victor Pfeiff och hans vän A.F. Åkerberg hade en nyckelställning i översättning av texter inom esoterism/ockultism, spiritism/spiritualism samt psykisk forskning till svenska, så hade doktor Carl von Bergen (1838-1897) en lika viktig roll inom föreläsningens domän för att introducera triaden psykisk forskning - spiritism - teosofi i Sverige.* Vintern 1887 inledde han i Stockholm på Arbetareföreningens lokaler en längre serie föreläsningar över dessa ämnen som väckte ett stegrande intresse.** Den hade en föregångare i en serie föreläsningar i Göteborg hösten 1886. Jag håller förnärvarande på att transkribera ur det rika pressmaterial som skapades kring föreläsningarna.

*Protokollssekreteraren J.C. Hellberg hade 1872 hållit en uppmärksammad föreläsningsserie om spiritismen i Göteborg. von Bergen var m a o inte först, men hans grepp att koppla samman triaden psykisk forskning, spiritism och teosofi i samklang med tidens debatt och litteraturutgivning gav ett starkt genomslag som starkt bidrog till en institutionalisering genom t ex Teosofiska samfundets etablering 1889 och Svenska samfundet för psykisk forskning 1890 där von Bergen var drivande.
**För att citera GHT 24 januari 1887: "Dessa föredrag följas med ett synbarligen växande intresse. Vid det andra uppgick åhörareantalet till öfver 300, vid det tredje till närmare 400."
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar